Statuten

GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE V.Z.W MECHELEN KLIMAATSTAD
september 2008

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Mechelen Klimaatstad”.

Art. 2. De zetel van de vereniging is gevestigd in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Heden is ze gevestigd in de Kromme Elleboogstraat 1 F te 2800 Mechelen in het gerechtelijk arrondissement Mechelen.

Art. 3. De vereniging heeft tot doel de klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen. Dit in de eerste plaats bij de Mechelse burger en het Mechelse stadsbestuur, zonder zich echter tot deze doelgroepen te willen beperken.

Eveneens zal aandacht worden besteed aan de milleniumdoelstellingen en de manier waarop de milleniumdoelstellingen met elkaar verbonden zijn.
De vereniging zal over deze thema’s informatie verspreiden en een zo goed mogelijk inzicht verwerven. Alle middelen die door de Raad van Bestuur geschikt gevonden worden, kunnen aangewend worden om deze doelen te bereiken.

Zij is bevoegd om in ondergeschikte orde handelsdaden te stellen voorzover deze in overeenstemming zijn met het doel omschreven in het eerste lid en voorzover de winst gebruikt wordt om dit doel te bereiken. Zij kan alle roerende en onroerende goederen die zij voor het verwezenlijken van haar doel nodig heeft, bezitten of verkrijgen en er alle eigendomsrechten en andere zakelijke rechten op uitoefenen.

Zij kan daartoe alle nuttige rechtshandelingen en daden stellen, en onder meer overeenkomsten sluiten, personeel aanwerven, contracten ondertekenen, verzekeringspolissen afsluiten, goederen in huur nemen, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Zij kan subsidies verwerven, zowel van de overheid als van private instellingen, aan sponsoring doen en vertegenwoordigers uitzenden in binnen- en buitenland en zelf als vertegenwoordiger optreden.

Art. 4. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd.

LEDEN:

Art. 5. De vereniging telt enkel effectieve leden als leden. De vereniging zal minstens vier effectieve leden tellen.

Als lid kan tot de vereniging toetreden elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, evenals openbare besturen, die minstens 3 maanden actief meewerken en zich achter de doelstellingen van Mechelen Klimaatstad scharen. Kandidaat-leden dienen door de raad van bestuur als zodanig te worden toegelaten met minstens 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen.

Wie lid wil worden, dient zijn verzoek om toelating schriftelijk te richten aan de raad van bestuur. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail aan de voorzitter. De raad van bestuur beslist vrij over elk verzoek tot toetreding.

Art. 6. Er is geen lidgeld verschuldigd door de leden.

Art. 7. Elk lid kan te allen tijde, mits hij er één maand vooraf kennis van geeft, uit de vereniging treden. Het ontslag dient schriftelijk aan de raad van bestuur ter kennis te worden gebracht. Dit schriftelijke verzoek kan gebeuren per brief of per e-mail aan de voorzitter.

Tot uitsluiting van een lid kan alleen door een algemene vergadering worden besloten, met de helft der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat het lid is gehoord, althans opgeroepen. Wie niet meer aan de toetredingsvoorwaarden voldoet, wordt als ontslagnemend beschouwd.

Het lidmaatschap eindigt van rechtswege ingeval het lid overlijdt, failliet, onbekwaam of in staat van verlengde minderjarigheid wordt verklaard, of onder voorlopig bewind wordt gesteld. Het lidmaatschap eindigt eveneens bij ontbinding van de vzw.

ALGEMENE VERGADERING

Art. 8. De algemene vergadering is samengesteld uit alle leden en is bevoegd voor hetgeen bepaald in de wet van 27 juni 1921.
Ieder lid kan schriftelijk volmacht geven aan een ander lid, die het daarbijbehorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een lid houder mag zijn van meer dan één volmacht.

Art. 9. De algemene vergadering moet ten minste eenmaal per jaar worden bijeengeroepen. Behoudens hetgeen hierna wordt bepaald zijn de wijze van oproeping en de werking van de algemene vergadering geregeld volgens de artikelen 5 tot 8, 12, 20 en volgende van de wet van 27 juni 1921. Alle leden moeten schriftelijk worden opgeroepen ten minste 8 dagen vóór de vergadering. Deze schriftelijke oproeping gebeurt per brief of per e-mail, met vermelding van een ontwerp van agenda. De Algemene Vergadering komt samen binnen de eerste vier maanden volgend op het einde van het boekjaar.

Art. 10. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de secretaris, of, bij diens afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders. Ingeval de secretaris van de raad van bestuur afwezig is, wijst de voorzitter een secretaris aan.
De agenda wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen mede in behandeling worden genomen op voorstel van een van de leden.

Art. 11. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter van de vergadering.

Art. 12. De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging gehouden bijzonder register en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het wensen. Afschriften en uittreksels van de notulen en het register worden door de voorzitter en door de secretaris van de raad van bestuur ondertekend.
De besluiten van de algemene vergadering worden de leden en belanghebbende niet-leden mondeling of bij gewone brief of bij mail ter kennis gebracht, dit alles onverminderd de door de wet voorgeschreven bekendmakingen.

BESTUUR

Art. 13. De vereniging wordt bestuurd door een raad van minimum 3 bestuurders (die lid zijn van de vereniging). Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van 3 jaar.
Hun opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van hun mandaat en eveneens door overlijden, ontslag, aftreden of afzetting en verlies van het lidmaatschap.

Iedere bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur en dit tenminste één maand op voorhand.

Iedere bestuurder kan ook te allen tijde door de algemene vergadering ontslagen worden. Die beslist hierover bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezig of vertegenwoordigde leden.

Elke bestuurder die benoemd is om een tussentijds opengevallen mandaat waar te nemen, blijft slechts bestuurder tot dat mandaat verstreken is. Bestuurders wier mandaat van beperkte duur is, moeten voor het verstrijken ervan het initiatief nemen om de algemene vergadering te laten bijeenroepen om nieuwe bestuurders te benoemen. Indien zij in gebreke blijven, zijn zij ertoe gehouden hun opdracht verder te vervullen tot in hun vervanging is voorzien, onverminderd hun aansprakelijkheid voor de schade die door hun verzuim mocht zijn veroorzaakt.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris zijn automatisch voorzitter, ondervoorzitter en secretaris van de algemene vergaderingen.

Art. 14. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Zij is bevoegd voor alle aangelegenheden met uitzondering van deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad kan zelf daden van beschikking stellen met inbegrip van, onder meer, het vervreemden van roerende en onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, alle handels- en bankverrichtingen, het lichten van hypotheken,…

De raad kan zijn bevoegdheid of een gedeelte ervan op zijn eigen verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders.

Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de verbintenissen van de vereniging. Hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de hun gegeven opdracht en tot de tekortkomingen in hun bestuur.

Art. 15. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders per brief of per e-mail, met vermelding van de agenda.
De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter en, bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de secretaris, en bij diens ontstentenis, belet of afwezigheid, door de oudste van de aanwezige bestuurders.

De beslissingen worden bij tweederde meerderheid van stemmen genomen; ten minste de meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt.

Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht geven aan een andere bestuurder, die het daarbijbehorend stemrecht mag uitoefenen, zonder dat evenwel een bestuurder houder mag zijn van meer dan 1 volmacht.

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register; zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. Uittreksels en afschriften van de notulen en het register worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur ondertekend.

BEGROTINGEN EN REKENINGEN

Art. 16. Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Bij het einde van elk boekjaar sluit de raad van bestuur de rekeningen van het afgelopen jaar en maakt de begroting voor het volgend jaar op; deze worden aan de jaarvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het batig saldo vergroot het vermogen van de vereniging en kan niet als dividend of anderszins aan de leden worden uitgekeerd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 17. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid, alsmede de wijze van vereffening.

Art. 18. In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuivering van de schulden, overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, die een gelijkaardig doel als deze vereniging nastreeft; zijn er verscheidene zodanige verenigingen, dan maakt de algemene vergadering een keuze of verdeelt zij de activa naar goedvinden; zijn er geen, dan worden de goederen overgedragen aan de vereniging, stichting of inrichting, waarvan het doel het hierboven omschreven doel het meest nabij komt.

Art. 19. Voor alles waarin hier niet uitdrukkelijk is voorzien, blijven de wet van 27 juni 1921 en de gebruiken inzake de verenigingen van toepassing.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting, zijnde 1 juli 2008 tot 31 december 2008.